Dotacje UE

cache_22648912Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2014 i inne programy pomocowe pokazały, jak wiele można zmienić dzięki efektywnemu wykorzystaniu funduszy unijnych.

Wsparcie przedsiębiorczości, regionalny system transportowy, rozwój e-usług i informatyzacja, bezpieczeństwo, środowisko, badania naukowe, zdrowie, edukacja, rynek pracy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, kultura i turystyka to dziedziny, dla których ostatnia dekada okazała się okresem niezwykle dynamicznego rozwoju i zmian, zauważalnych zarówno w dużych aglomeracjach miejskich, jak i na obszarach wiejskich.

Mijająca perspektywa finansowa była niewątpliwie wyzwaniem dla beneficjentów i zarazem sprawdzianem umiejętności wykorzystania pojawiających się szans.

Ponad 2000 projektów zrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i prawie 5000 z zakresu rozwoju kapitału ludzkiego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki to liczby, które zmieniły obraz całego województwa.

Samorządowe instytucje kultury również aplikowały o fundusze unijne. Niedofinansowane przez lata, wymagały ogromnych nakładów na ratowanie zabytków, budowanie nowej infrastruktury lub rozwijanie prowadzonej działalności kulturalnej, a wszystko po to, by przywrócić do życia lub ponownie przypomnieć miejsca niezwykłe.

Niewątpliwie jednym z takich miejsc jest Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, stanowiące wzór aktywności w pozyskiwaniu środków unijnych.

Ostatni projekt zrealizowany przez Muzeum Romantyzmu, w partnerstwie z parafiami historycznie związanymi z rodem Krasińskich w Opinogórze, Pałukach i Krasnem, jest wyjątkowy i pokazuje, że o środki unijne może aplikować każdy, kto ma pomysł i potrafi udowodnić, że jego realizacja zarówno wpisuje się w wytyczne programowe, jak i tworzy wartość dodaną, która jest elementem niewątpliwie wyróżniającym projekty realizowane przez instytucje kultury.

Aplikowanie o środki unijne to dziś konieczność, by móc konkurować na rynku, rozwijać prowadzoną działalność i podnosić jakość świadczonych usług.

Zdobyte doświadczenia ostatniej dekady pozwolą na bardziej świadome i aktywne korzystanie z możliwości, jakie daje nowa perspektywa finansowa w ramach kolejnego okresu programowania na lata 2014-2020, do czego serdecznie Państwa zachęcam.

Elżbieta Szymanik
z-ca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Programów Unijnych