Aktualności

cache_22648490Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, to miejsce wyjątkowe, nie tylko ze względu na osobę Zygmunta Krasińskiego  twórcę „Nie-boskiej Komedii”, ale również walory architektoniczne i przyrodnicze zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego.

Przez ponad 50 lat istnienia Muzeum, organizowane wystawy i wydarzenia kulturalne  propagowały wiedzę o epoce Romantyzmu w aspekcie historycznym i literackim, a prowadzone badania pozwoliły na poznanie pisarza oraz całej rodziny Krasińskich, a także historii miejsca.

Wiedza historyczna, uzupełniana przez cztery dekady, pomogła w nadaniu całemu zespołowi pałacowo-parkowemu obecnego kształtu.

Miejsce – ze względu na zmieniające się wymagania i potrzeby zwiedzających oraz stan zachowania obiektów wymagało podjęcia natychmiastowych działań, które zatrzymałyby proces degradacji zabytków, pozwoliły na lepsze wykorzystanie przestrzeni historycznej i wpłynęły na wzrost zainteresowania miejscem przez turystów.

Ostatnie 10 lat to szereg niezbędnych remontów, które były możliwe dzięki finansowemu  wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Pozwoliły one na funkcjonowanie obiektów istniejących i realizację dużych inwestycji, które przywróciły przestrzeni historycznej obiekty które kiedyś istniały na ternie zabytkowego zespołu parkowego.

Budynek Dworu, Zespół zabudowań gospodarczo-folwarcznych wraz  z wozownią i  ptaszarnią, budynek oranżerii, to obiekty które na przestrzeni XIX i XX w. istniały i funkcjonowały na ternie majątku w zespole parkowym.

Dwie ostatnie, i zarazem największe inwestycje, zostały zrealizowane ze środków unijnych w ramach RPO WM 2007-2013.

Ostatni projekt pod nazwą: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Północnego Mazowsza – rozwój kompleksowej oferty turystycznej III etap” jest projektem wyjątkowym, ze względu przede wszystkim na Partnerów –  Parafie w Opinogórze, Pałukach i Krasnem.

Głównym celem projektu było stworzenie nowego szlaku turystycznego „Śladami Krasińskich na Północnym Mazowszu” ze szczególnym uwzględnieniem Kościołów Fundacji Krasińskich i przybliżenie historii obiektów, ciekawostek architektonicznych i historycznych. Wyjątkowe zaangażowanie i życzliwość Księży Proboszczów:  ks. Jarosława Arbata, ks. Wacława Michalskiego, ks. Krzysztofa Kujawy i ks. dr Dariusza Rojka,  pozwoliły na bliższe poznanie obiektów, pokazanie ich walorów architektonicznych i historycznych oraz przybliżenie wyjątkowych na skalę europejską obiektów sztuki sakralnej.

Projekt umożliwił również budowę parkingu, który będzie służył obsłudze ruchu turystycznego Muzeum, co znacznie poprawi komunikację i bezpieczeństwo odwiedzających Muzeum Romantyzmui Opinogórę.

Przedmiotowy projekt nie jest na pewno ostatnim, realizowanym przez Muzeum. Niezwykle ważny jest remont elewacji neogotyckiego zameczku i oficyny dworskiej, o którego realizację Muzeum zabiega od ponad 4 lat.

Zabytkowy zespół pałacowo-parkowy to miejsce wyjatkowe. Zbiory, ciekawe ekspozycje, historia miejsca, nowoczesna infrastruktura i zaplecze pozwalają na odpoczynek i zachęcają turystów do odwiedzania Muzeum.

Roman Kochanowicz

Dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze